Warning: fopen(/usr/home/bdevisu/domains/lamerderoses.com/public_html/wp-content/themes/meroses/header.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/bdevisu/domains/lamerderoses.com/public_html/wp-content/plugins/wp_from_plugin/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 294 Warning: filesize(): stat failed for /usr/home/bdevisu/domains/lamerderoses.com/public_html/wp-content/themes/meroses/header.php in /usr/home/bdevisu/domains/lamerderoses.com/public_html/wp-content/plugins/wp_from_plugin/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 298 Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/bdevisu/domains/lamerderoses.com/public_html/wp-content/plugins/wp_from_plugin/includes/_bb_press_plugin.class.php on line 298 Polityka Prywatności - Meroses PL
  1. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest La Mer de Roses Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności: ul. Osiek 1a, 70-535 Szczecin NIP: 6252171804, adres poczty elektronicznej: info@lamerderoses.com.
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, jak również przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Administrator stosuje środku techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  5. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz ich dostarczenie do Klienta. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy towaru do Klienta Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.
  6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 6 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
  8. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: – pisemnie na adres: ul. Thugutta 6E/8, 71-693, Szczecin – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lamerderoses.com.