Sklepu internetowego http://lamerderoses.com

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZAMÓWIENIA I USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 7. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 8. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.lamerderoses.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://lamerderoses.com prowadzony jest przez LA MER DE ROSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. numer KRS: 0000653362, NIP: 5252688872, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: PLAC GRZYBOWSKI 10/5, 00-104 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@lamerderoses.com, numer telefonu: +48.69.49.000.49.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: lamerderoses.com
   8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – LA MER DE ROSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana przy ul. Plac Grzybowski 10/5, 00-104 Warszawa, KRS: 0000653362, NIP: 5252688872.
   9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
   13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. ZAMÓWIENIA I USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta poprzez sklep internetowy: www.lamerderoses.com, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, poprzez maila: info@lamerderoses.com, również telefonicznie: +48 69 49 000 49.
  2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.
   1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
   4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
   • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
   • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności, składając zamówienie poprzez sklep internetowy z tytułu Umowy Sprzedaży:
   • Płatność za pomocą kart płatniczych, a także systemów PayPal i PayU.
   • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  2. Składając zamówienie poprzez telefon: +48.69.49.00.49, bądź mail: info@lamerderoses.com, środki pieniężne należy przelać na numer konta PL 43 1600 1462 1836 0919 3000 0001, kod SWIFT: ALBPPLPWXXX, podając w tytule numer zamówienia.
  3. Realizacja zamówienia może zostać dokonana dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie / albo po wyslaniu potwierdzenia przelewu na mail: info@lamerderoses.com.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu jest dostępna na terenie Warszawy i okolic / do 50 kilometrów od granic administracyjnych Warszawy/.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   • Przesyłka kurierska.
   • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Plac Grzybowski 10/5, 00-104 Warszawa – w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00, w sobotę w godzinach od 11.00 do 14.00 – możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
  5. Podczas procesu zakupowego należy wybrać dostępną datę doręczenia zamówienia, a także dostępny przedział godzinowy. Wybór konkretnej godziny dostawy nie jest możliwy, wyłącznie w wybranym przedziale.
  6. Najszybszy czas realizacji dostawy (tylko po rozmowie telefonicznej) tego samego dnia jest możliwy tylko:
   • w przypadku dostępnej odpowiedniej ilości kwiatów w sklepię w tym dniu;
   • przy złożeniu i opłaceniu zamówienia (albo wyslaniu potwierdzenia wykonania przelewu na mail: info@lamerderoses.com) do godziny 13:00. Po 13.00 sprawdź możliwość realizacji telefonicznie: +48.69.49.000.49 lub na: info@lamerderoses.com.
  7. Zwykły czas realizacji dostawy (jeśli klient nie wybierze innej daty): na następny dzień rodoczy od złożenia i opłacenia zamówienia (albo wyslania potwierdzenia wykonania przelewu na mail: info@lamerderoses.com) do godziny 13:00. Po 13.00 sprawdź możliwość realizacji telefonicznie: +48.69.49.000.49 lub na: info@lamerderoses.com.
  8. Sprzedawca posiada w swojej ofercie także Produkty z terminem realizacji 24 h, 48 h i 72 h. Informacja o dłuższym czasie realizacji od standardowego znajduje się każdorazowo przy Produkcie.
  9. W ramach dostawy zapewniamy jedno doręczenie w ciągu dnia. Dlatego prosimy o wybranie odpowiedniej opcji godzinowej dostawy, wpisanie numeru kontaktowego odbiorcy i upewnienie się czy adresat zamówienia będzie pod wskazanym adresem.
  10. Kurier nie ma obowiązku skontaktować się z odbiorcą przed dostawą.
  11. Odbiorca (wskazany przez Klienta) ma prawo odmowy przyjęcia przesyłki, co oświadcza na potwierdzeniu doręczenia. Takie zlecenie uznajemy za zrealizowane.
  12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedoręczenie przesyłki wynikające z poniższych sytuacji:
   • nieobecność odbiorcy pod wskazanym adresem w czasie realizacji zamówienia zgodnie z umową z Klientem;
   • podanie błędnych danych adresowych przez Klienta.
  13. Jeżeli odbiorca jest nieobecny, przesyłkę pozostawimy domownikom lub w recepcji. Gdy nie ma możliwości pozostawienia przesyłki domownikom bądź w recepcji, wówczas zostawiamy awizo informujące o doręczeniu z prośbą o kontakt telefoniczny z Sprzedawcą.
  14. W przypadku nieobecności odbiorcy podczas dostawy, nie jest możliwe, aby w tym samym dniu roboczym kurier doręczył przesyłkę ponownie.
  15. Wszystkie zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej nadawane są z gwarancją dostawy na wybrany przez Klienta dzień, jednak mogą wystąpić opóźnienia po stronie firmy kurierskiej, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Wówczas wydajemy list przewozowy potwierdzający prawidłowe nadanie przesyłki.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827), może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   • pisemnie na adres: ul. Plac grzybowski 10/5, 00-104 Warszawa;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lamerderoses.com.
  2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu kwiatów ciętych naturalnych lub kompozycji z użyciem kwiatów naturalnych:

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

…4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; Konsument nie ma możliwości odstąpienia w wypadku gdy sprzedawana mu rzecz ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w ciagu 5 godzin po odebraniu przesyłki:
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać zdjęcie Produktu wraz z opisem reklamacji na adres: info@lamerderoses.com;
   • lub wysłać zdjęcie Produktu wraz z opisem reklamacji na numer: +48 694 9000 49.
   • W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacje możliwe są w sytuacji, kiedy kwiaty nie będą świeże, przesyłka nie zostanie doręczona, bądź będzie zniszczona, a także gdy zamówienie nie będzie odpowiadało wybranemu przez Klienta na stronie. W przypadku niedostarczenia przesyłki niezbędne w procesie reklamacyjnym jest pisemne oświadczenie adresata o zdarzeniu.
  5. W sytuacji niedostarczenia przesyłki z winy kuriera, wydajemy dokumenty niezbędne, aby Klient złożył w swoim imieniu roszczenie reklamacyjne do firmy kurierskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia winy wyłącznie po stronie kuriera.
  6. W Produktach Ilość róż I kwiatów w pudełku zależy od wielkości główek róż I kwiatów kupionych tego dnia i może różnić się od zdjęć prezentowanych na stronie, bądź w opisach produktów, nawet o połowę. Produkty sprzedawane są na wielkość pudełka, nie natomiast na ilość kwiatów. Nieodpowiednia ilość kwiatów, które wypełniają całe pudełko, nie może być przyczyną reklamacji.
  7. W przypadku róż wiecznych gwarancja udzielana jest na okres roku, tylko w sytuacji gdy Klient pielęgnował produkt według zaleceń znajdujących się w zakładce FAQ „Jak pielęgnować kwiaty”.
  8. Róże wieczne nie mogą być przechowywane w wilgotnych miejscach, jak również podlewane, w sytuacji gdy Klient nie zachowa się do zaleceń, reklamacje nie zostaną uwzględnione.
  9. Róże wieczne mogą zmieniać swoją barwę wraz z upływem czasu, szczególnie kolor może stawać się mniej intensywny, bądź nawet biały, nie może to być przyczyną reklamacji.
  10. W przypadku roszczenia o zwrot pieniędzy z uwagi na stan samych kwiatów, zwracamy wyłącznie koszty kwiatów, bez kosztów pudełka. Jeżeli Konsument domaga się zwrotu całości kosztów, musi odesłać pudełko odpowiednio zabezpieczone, w nieuszkodzonym stanie na adres zwrotny.
  11. Sprzedawca odpowiada finansowo wyłącznie do wartości zamówienia.
 2. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
  3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
   • pisemnie na adres: ul. Plac Grzybowski 10/5, 00-104 Warszawa;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lamerderoses.com
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.